Regulamin konkursu urodzinowego

 

Regulamin konkursu "Urodziny PANELOVE"

§1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady konkursu dla użytkowników portalu społecznościowego Facebook i aplikacji Instagram.

2. Organizatorem i fundatorem nagród Konkursu jest firma PANELOVE Anna Bojczewska, ul. Gen. Fieldorfa-Nila 10/98, 31-209 Kraków.

3. Konkurs zwany jest dalej „Konkursem”.

4. Konkurs nie jest administrowany, stworzony, ani sponsorowany przez Facebook. Facebook i Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

5. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/panelovepolska/ oraz w aplikacji Instagram https://www.instagram.com/panelove.pl

6. Konkurs trwa od 10.06.2017 do 30.06.2017 do godziny 23:59.

8. Niniejszy Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

§2.WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.

2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:

a. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych w dniu rozpoczęcia Konkursu, w tym pełnoletność;

b. miejsce zamieszkania na terytorium Polski;

c. posiadanie konta w serwisie Facebook, na którym użytkownik występuje pod własnym imieniem i nazwiskiem lub w aplikacji Instagram;

d. poprawne wykonanie zadania konkursowego;

e. akceptacja Regulaminu Konkursu.

4. Wypełnienie zadania konkursowego – dodanie na kanał społecznościowy PANELOVE (Facebook ) komentarza z odpowiedzią na pytanie, którym spośrod paneli dekoracyjnych dostępnych
na naszej stronie www.panelove.pl najchętniej przyozdobiłbyś swoje wnętrze. Komentarz musi być oznaczony tagiem #panele_dekoracyjne_panelove oraz znajdować się pod postem
konkursowym

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie Fanpage z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności.

§3.NAGRODY

1. Nagrodami w konkursie są:

1 miejsce:3 panele meblowe o grubości 3mm wybranego przez siebie wzoru spośród dostępnych na naszej stronie.

2 miejsce: Biała ażurowa rama marokańska (panel dekoracyjny) do luster IKEA o śr. 47cm

3 miejsce: wybrany panel do lustra LOTS o wymiarze 33x33cm

2. Wygrywają trzy osoby

3. Sposób przekazania nagrody zostanie ustalony ze zwycięzcą w wiadomości prywatnej na Facebooku bądź Instagramie.

4. Warunkiem odbioru nagrody jest skontaktowanie się z Organizatorem w wiadomości prywatnej.

5. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody rzeczowej na jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny, jak również nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę
trzecią roszczenia o wydanie nagrody.

§4.ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Zadanie konkursowe wymaga od uczestnika dodania w komentarzu pod postem o konkursie na profilu facebookowym panelove lub na instagramie odpowiedzi na pytanie konkursowe,
którym spośrod paneli dekoracyjnych dostępnych na naszej stronie www.panelove.pl najchętniej przyozdobiłbyś swoje wnętrze.Komentarz powinien być opatrzony tagiem
#panele_dekoracyjne_panelove.

2. Zgłoszenie konkursowe powinno spełniać następujące warunki:

a. nie może być antyreklamą ani naruszać wizerunku lub dobrego imienia Organizatora;

b. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów innych niż Organizator;

c. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, szczególnie poprzez treści naruszające wolność
wyznania czy pochodzenie etniczne;

d. nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych.

3. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie konkursowe spełnia którykolwiek z warunków wymienionych powyżej, nie będzie ono podlegać ocenie, a uczestnik zostanie wykluczony z
Konkursu i utraci prawo do nagrody w Konkursie.

4. Imiona i nazwiska bądź nazwy użytkownika Zwycięzców zostaną opublikowane na profilu Facebook do 7. dni roboczych od zakończenia konkursu.

§5.DANE OSOBOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Administratorem danych osobowych zwycięzców Konkursu jest PANELOVE Anna Bojczewska z siedzibą w Krakowie przy ul. Gen. Fieldorfa-Nila, 31-209Kraków, NIP: 5372112005, REGON
364679225. Dane osobowe przekazane PANELOVE Anna Bojczewska przez Uczestników lub opiekunów prawnych Uczestników mających ograniczoną zdolność do czynności prawnych będą
przetwarzane wyłącznie w celu realizacji powyższego Konkursu.

3. Dane osobowe tj. imię, nazwisko i adres e-mail będą przetwarzane przez firmę PANELOVE Anna Bojczewska wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie, tj. w celu
opublikowania wyników Konkursu, komunikowania się z Uczestnikami,którzy zwyciężyli oraz w celu przekazania przyznanych nagród. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu
do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą chronione
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

4. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Administratorem tych danych w rozumieniu obowiązujących przepisów jest PANELOVE Anna Bojczewska, zwana dalej „Administratorem”).

5. Niniejszy Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook.com ani współprowadzony z Facebook.com. Uczestnik potwierdza, że został poinformowany, że
dostarcza przesyłane informacje Administratorowi – PANELOVE Anna Bojczewska, a nie Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby
realizacji Konkursu, w tym w celu przekazania Zwycięzcy ewentualnej nagrody.

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl